Τροπολογία για τις μεταβατικές διατάξεις ασφαλισμένων του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του ΤΑΠ-ΟΤΕ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ««Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους ΟΤΑ α’ βαθμού, Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις»

Θέμα: «Μεταβατικές διατάξεις ασφαλισμένων του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του ΤΑΠ-ΟΤΕ»

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Π.Δ. 35/1988 (ΦΕΚ Α’ 14) περί κανονισμού παροχών του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του Ταμείου Αρωγής Προσωπικού ΟΤΕ, οι υπηρετούντες στον ΟΤΕ, ασφαλισμένοι στο εν λόγω Ταμείο κατά την έναρξη λειτουργίας του (1/1/1986), δικαιούνται σύνταξη και στην περίπτωση που δεν συμπληρώνουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις του άρθρου 1 του καταστατικού του, καθόσον δύνανται να εξαγοράσουν χρόνο ασφάλισης, μέχρι και εννέα (9) χρόνια ώστε να συμπληρώσουν τον απαιτούμενο χρόνο των δέκα (10) ετών για να λάβουν τη σύνταξη. Μετά τη συμπλήρωση 10ετούς λειτουργίας του Ταμείου Αρωγής τα απαιτούμενα έτη συντάξιμης υπηρεσίας αυξάνονται προοδευτικά ανά ένα χρόνο κατ’ έτος, μέχρι τη συμπλήρωση των παραπάνω γενικών προϋποθέσεων του ΤΑΠ-ΟΤΕ και οι ασφαλισμένοι μπορούσαν για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος επικουρικής σύνταξης να αναγνωρίσουν χρόνο προϋπηρεσίας μέχρι και πέντε (5) έτη με ποσοστό εισφοράς 6%, επιμεριζόμενο για τα πρώτα τρία (3) έτη ισομερώς μεταξύ ασφαλισμένου και ΟΤΕ, για δε τα υπόλοιπα βαρύνοντας αποκλειστικά τον ασφαλισμένο χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος διαδοχικής ασφάλισης για την εν λόγω θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Από την 1/1/2011 που συμπληρώθηκαν είκοσι πέντε (25) έτη από την έναρξη λειτουργίας του, το Ταμείο συνεχίζει να χορηγεί συντάξεις βάσει των μειωμένων προϋποθέσεων του άρθρου 14, επιτρέποντας όμως την εξαγορά χρόνου προϋπηρεσίας μόνο για τους χρόνους του Ν.2084/92, άρθρο 40 (χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας του Ν.1358/1983 με έναρξη συνταξιοδότησης το 58ο έτος ηλικίας, χρόνος γονικής άδειας ανατροφής τέκνων, χρόνο επιδότησης λόγω ασθένειας και τακτικής ανεργίας, χρόνος εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών μέχρι δυο (2) έτη), αλλά όχι την εξαγορά του ανωτέρω αναγνωριζόμενου χρόνου για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων λήψης της επικουρικής σύνταξης. Αποτέλεσμα αυτού είναι να παρατηρούνται περιπτώσεις όπου ασφαλισμένος δεν δικαιούται επικουρική σύνταξη, καθόσον ο συνεχόμενος χρόνος ασφάλισής του στο Ταμείο μέχρι την 31/12/2010 και όχι ο συνολικός χρόνος ασφάλισης του, υπολείπεται κατ’ ελάχιστο από τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης, ακόμη και κατά μια (1) ημέρα. Κύρια και αποκλειστική αιτία των περιπτώσεων αυτών, έλλειψης ελάχιστου χρόνου ασφάλισης για τη συμπλήρωση των αναγκαίων προϋποθέσεων για τη λήψη της επικουρικής σύνταξης ήταν η πλημμελής ενημέρωση που παρείχαν οι υπηρεσίες του Ταμείου και ως εκ τούτου οι ασφαλισμένοι δεν γνώριζαν τον ακριβή χρόνο ασφάλισής τους ώστε να υποβάλουν πριν την αποχώρηση από την ενεργό υπηρεσία την προβλεπόμενη αίτηση αναγνώρισης και εξαγοράς.

Η προτεινόμενη τροπολογία σκοπεύει στη διασφάλιση της ισότιμης μεταχείρισης των ασφαλισμένων, δίνοντας τη δυνατότητα υποβολής αίτησης αναγνώρισης και εξαγοράς του υπολειπόμενου χρόνου ασφάλισης και μετά την έξοδο του ασφαλισμένου υπαλλήλου από την υπηρεσία του. Με την προτεινόμενη ρύθμιση θεραπεύεται μια γραφειοκρατική δυσλειτουργία του Ταμείου, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα στους ασφαλισμένους να μπορούν να λαμβάνουν την επικουρική τους σύνταξη κανονικά.

Β. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

«Άρθρο …

Η διάταξη του εδάφιου ε) της παρ. 2 του άρθρου 14 του Π.Δ. 35/1988 (ΦΕΚ Α΄ 14), τροποποιείται ως εξής:

ε): Η σχετική για την αναγνώριση αίτηση προϋπηρεσίας μπορεί να υποβληθεί και μετά από την πιο πάνω οριζόμενη προθεσμία και σε κάθε περίπτωση πριν την απονομή της επικουρικής σύνταξης, με τις προϋποθέσεις αναγνώρισης και εξαγοράς που ορίζονται στα πιο πάνω εδάφια της παραγράφου αυτής, αλλά σε περίπτωση συνταξιοδότησης ο μη εξαγορασθείς χρόνος εξοφλείται εφάπαξ, άλλως αυτός δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του συνταξίμου χρόνου».

Αθήνα, 9 Μαΐου 2019

Οι προτείνοντες βουλευτές

Γάκης Δημήτριος

Πάλλης Γεώργιος

Για τη σχετική ανακοίνωση της ΟΜΕ-ΟΤΕ, δείτε εδώ.

Comments

comments

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *